Regulamin Konkursu Literackiego Fikcji Klimatycznej

 1. Organizatorem konkursu jest rada pedagogiczna LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie, którą w działaniach dotyczących tego konkursu reprezentuje koordynator- pan Piotr Krajewski.
 2. Udział w konkursie może wziąć każda osoba będąca uczennicą lub uczniem LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Cele konkursu:
  a) zachęcanie do poszukiwania rzetelnej wiedzy na temat rzeczywistości, w której żyjemy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych, wnikliwego analizowania ich oraz dostrzegania możliwych konsekwencji;
  b) promowanie odpowiedzialnych postaw uczniów w kwestii klimatu, dostrzegania potrzeby zmian społecznych w tych obszarach;
  c) budowanie poczucia sprawczości i wiary w optymistyczną wizję przyszłości;
  d) propagowanie czytelnictwa, sięgania po dobre wzory literackie dla rozwoju własnego warsztatu pisarskiego;
  e) zachęcenie do własnej twórczości literackiej;
  f) umożliwienie prezentacji dokonań twórczych
 4. Wymagania konkursowe:
  a) Uczestnicy konkursu do końca listopada 2020 r. przesyłają w formie elektronicznej na adres konkurs@solarpunk.edu.pl pracę literacką przedstawiającą rozwój akcji (opowiadanie, pamiętnik, dziennik, utwór sceniczny, jednoaktówka i temu podobne) w dowolnej konwencji (S-F, fantasy, groteska, etc.) umożliwiającej prezentację futurystycznej wizji dotyczącej klimatu.
  b) Praca literacka nie może przekraczać 6000 słów.
  c) Większość pracy musi być napisana w języku polskim.
  d) Praca musi być indywidualna, oryginalna (nie może być wcześniej publikowana w wersji drukowanej lub online).
  e) Praca powinna przedstawiać pozytywną wizję przyszłości (utwór może przedstawiać wizję dystopijną lub apokaliptyczną, jednak musi kończyć się dobrze).
  f) Praca objęta jest licencją Creative Commons CC-BY-SA 4.0, pozwalającą na publikację utworu w Internecie z zaznaczeniem autorstwa oraz jego przetłumaczenie. Więcej szczegółów dostępnych jest pod https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.
  g) Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie solarpunk.edu.pl. Standardowo publikowane prace podpisane będą imieniem i nazwiskiem autora(ki). Na wyraźną prośbę autora(ki) użyty zostanie pseudonim.
 5. W ocenie jury będzie zwracać szczególną uwagę na to, czy:
  a) wizja przyszłości jest zakorzeniona w rzeczywistości (nie jest zupełnie od niej oderwana)
  b) utwór podkreśla potrzebę zmiany społecznej, nie skupia się na indywidualnych działaniach “superbohaterów” czy różnego rodzaju “zbawicieli”
  c) utwór jest spójny w przedstawianiu świata, atrakcyjny fabularnie, zastosowane techniki literackie i formy przekazu są adekwatne wobec prezentowanej koncepcji;
  d) język, styl i zapis utworu są poprawne.
  e) praca jest podpisywana imieniem i nazwiskiem (po anonimizacji praca zostanie przesłana wszystkim jurorom);
  f) prace „nieliterackie” np. naukowe lub niefabularne (esej, liryka), lub zawierające więcej niż 6000 słów, lub wcześniej publikowane, lub zawierające jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację autora zostaną zdyskwalifikowane.
 6. Harmonogram konkursu:
  a) do 30 listopada 2020 r. – przesyłanie prac konkursowych podpisanych imieniem i nazwiskiem na adres konkurs@solarpunk.edu.pl. Przed przesłaniem jurorom prace zostaną poddane anonimizacji.
  b) 14 grudnia 2020 r. – podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości;
 7. Jury konkursowe składa się z przedstawicieli grona pedagogicznego LXIV LO.
 8. Przewidziane są trzy nagrody pieniężne:
  a) Nagroda Główna w wysokości 500 złotych
  b) Druga Nagroda w wysokości 300 złotych
  c) Trzecia Nagroda w wysokości 200 złotych